Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z našimi spletnimi piškotki. Želite izvedeti več o piškotkih?

PRAZNIČNO OBDAROVANJE

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri »PRAZNIČNO OBDAROVANJE«


1. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre »PRAZNIČNO OBDAROVANJE« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je ECOSU Suzana Gregorčič, Polžanska Gorca 27/A, 3240 Šmarje pri Jelšah, (v nadaljevanju »ECOSU« oz.»organizator«). 


2. Posredovanje podatkov Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@ecosuplenice.com. 


3. Privolitev S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja. 


4. Namen nagradne igre Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ECOSU na območju Republike Slovenije. 


5. Trajanje nagradne igre Nagradna igra traja od dne 19. 4. 2019 do dne 23. 4. 2019 do 24.00 ure na družabnem omrežju Facebook. 


6. Sodelovanje v nagradni igri Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri ECOSU ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@ecosuplenice.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 


7. Potek nagradne igre V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook všečka sliko s pozivom k udeležbi v nagradni igri, všečka Facebook profil ter v komentar zapiše, kateri izdelek bi imel najraje. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. 


8. Izbor nagrajencev Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bomo s pomočjo spletne strani http://commentpicker.com/, 24. 4. 2019 ob 10.uri izžrebali enega (1) nagrajenca oziroma nagrajenko. Komisija bo izbor zmagovalca/zmagovalke izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencu oziroma nagrajenki z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. 


9. Nagrade Nagrajenec oziroma nagrajenka bo prejel/a kot nagrado 1 izdelek po izboru. V nagrado je vključena tudi poštnina. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. 


10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad Nagrajenec/nagrajenka bo obveščen/a o izboru obveščeni v roku 10-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook s pozivom nagrajencu/ki, naj na elektronski naslov info@ecosuplenice.com pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor ji bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družabnem omrežju Facebook.


11. Odgovornost Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. 


12. Izključitev iz nagradne igre V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade. 


14. Varovanje osebnih podatkov Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad. Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@ecosuplenice.com. 


15. Reševanje sporov Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Celju. 


16. Objava pravil Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na Facebook strani EcoSu pralne plenice in pralni vložki. 


Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Polžanska Gorca, 19. 4. 2019